WOODKID VZW – CORDA LAND

Algemene voorwaarden

1. Onderstaande voorwaarden bepalen een overeenkomst tussen enerzijds WoodKid vzw en anderzijds de deelnemer, vertegenwoordigd door zijn/haar ouder(s), voogd of verantwoordelijke volwassene, die zich inschrijft voor Corda Land.
2. Beide partijen gaan, door het afsluiten van een inschrijving, akkoord met de onderstaande en van toepassing zijnde voorwaarden voor Corda Land die georganiseerd worden door WoodKid vzw.
3. De deelnemer verbindt zich ertoe de gevraagde info correct en volledig te verstrekken aan WoodKid vzw.
4. De deelnemer verklaart in goede fysieke en mentale gezondheid te zijn en WoodKid vzw op de hoogte te brengen van eventuele gezondheidsproblemen waarmee rekening gehouden moet worden. WoodKid vzw zal niemand uitsluiten van activiteiten op basis van bepaalde beperkingen, tenzij dit de veiligheid van de deelnemer of andere leden van de groep (deelnemers en begeleiders) in gevaar zal brengen.
5. Woodkid Vzw heeft het recht om de vermelde tijdsindeling (zoals start/einduur of -datum) aan te passen of te annuleren omwille van onvoorziene omstandigheden zoals het weer, logistieke moeilijkheden, overmacht, enzovoort, maar verbindt er zich toe om, in de mate van het mogelijke, een passend alternatief te voorzien. We voorzien een minimum van 25 personen om de week te laten doorgaan. Indien hier niet aan voldaan wordt zal de deelnemer het inschrijvingsgeld terug kunnen vorderen.
6. Het beeldmateriaal dat gemaakt wordt tijdens de kampen, mag gebruikt worden op sociale media en voor publicitaire doeleinden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk op voorhand gemeld is van niet.
7. WoodKid vzw behoudt zich het recht een dossierkost aan te rekenen voor wijzigingen in de laatste 72 uur voor de activiteit. De kost is afhankelijk van de aard van de wijzigingen.
8. WoodKid vzw verbindt zich ertoe om de deelnemers ten laatste een week op voorhand te informeren over de verblijfplaats, startuur, benodigdheden,…

Verzekering


1. WoodKid vzw zorgt voor de ongevallenverzekering en burgerlijke aansprakelijkheid van de deelnemers tijdens de activiteiten. Dit is inbegrepen in de prijs. Schade aan materiaal valt ten laste van de deelnemer. De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid wordt dus pas aangesproken na tussenkomst van de familiale verzekering van de deelnemer.
2. Deze verzekeringen verzekeren geen diefstal van, schade aan of verlies van persoonlijke bezittingen.
3. In de verzekering is geen annulatieverzekering inbegrepen.

Betaling en Annulatieregeling


1. Indien de week niet kan doorgaan door ernstige medische redenen, familiale redenen of door overmacht, zal WoodKid vzw dit onmiddellijk laten weten.
2. In geval van slechte of onveilige weersomstandigheden, zal WoodKid vzw in eer en geweten oordelen over het al dan niet doorgaan van de activiteit.
3. In geval er geen treffende datum gevonden wordt of een alternatieve activiteit voorzien wordt, betaalt WoodKid vzw het bedrag terug op rekeningnummer van de desbetreffende klant na afhouding van de dossier- of annulatiekosten .
4. Indien de klant het kamp wil annuleren, dan dient dit schriftelijk te gebeuren per mail naar maite@tothepointevents.be. In geval van annulatie zonder medische redenen worden de volgende prijzen gehanteerd:
5. Voor annulatie omwille van medische redenen, dient een bewijsschrift afgeleverd te worden. De annulatiekost omvat in dit geval een dossierkost ter waarde van 30 euro.
6. Indien een deelnemer tijdens een deelname aan het kamp ziek wordt of de deelname moet staken omwille van medische redenen wordt een dagbedrag afgehouden van de inschrijvingsprijs voor de dagen waarop de deelnemer aanwezig was.
7. De inschrijving is pas definitief indien het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen voor de start van de week wordt overgemaakt door WoodKid vzw. Indien niet aan deze verplichting werd voldaan, kan WoodKid vzw de plaats opnieuw openstellen voor andere geïnteresseerden.

Verplichtingen door de klant


1. De volledige betaling gebeurt binnen 7 dagen voor de start van de week, per overschrijving op het rekeningnummer IBAN BE42 0688 9973 5954 van WoodKid vzw.
2. Bij inschrijving is de klant verplicht alle nodige informatie (medische en persoonlijke) te verstrekken opdat WoodKid vzw als goede huisvader kan handelen en accuraat kan reageren op voorvallen tijdens het kamp.